Past Residencies

UAE / Page 2


Sara Al Haddad

London: 08/01/2014 — 30/03/2014

Ammar Al Attar

Dubai: 07/01/2013 — 31/03/2013

Ebtisam Abdulaziz

Dubai: 07/01/2013 — 31/03/2013

Reem Falaknaz

Dubai: 07/01/2013 — 31/03/2013

Nasir Nasrallah

Dubai: 08/01/2012 — 07/04/2012

Hadeyeh Badri

Dubai: 08/01/2012 — 07/04/2012

Zeinab Alhashemi

Dubai: 08/01/2012 — 07/04/2012

Khalid Mezaina

London: 12/06/2011 — 25/07/2011

Karima Al-Shomely

London: 09/06/2011 — 25/07/2011

Shaikha Al Mazrou

London: 01/02/2011 — 23/05/2011