Past Residencies

Bangladesh


Md Fazla Rabbi Fatiq

London: 21/08/2023 — 15/10/2023

Soma Surovi Jannat

London: 05/01/2022 — 27/02/2022

Mizanur Rahman Chowdhury

London: 25/06/2018 — 12/08/2018

Rasel Chowdhury

London: 26/09/2016 — 18/12/2016

Yasmin Jahan Nupur

London: 17/02/2015 — 16/03/2015

Ayesha Sultana

London: 08/07/2014 — 30/09/2014

Rana Begum

Beirut: 01/09/2009 — 30/11/2009