Future Residencies


Gabriel Rodriguez Pellecer

London: 26/06/2023 — 17/09/2023

Giana De Dier

London: 26/06/2023 — 20/08/2023

Dana Whabira

London: 26/06/2023 — 17/09/2023

Tzu-Tung Lee

Taiwan: 10/07/2023 — 24/09/2023

Sumi Kanazawa

London: 21/08/2023 — 24/09/2023