Past Residencies

Autumn 2021


Yu’an Huang

London: 20/09/2021 — 29/05/2022

Zoe Diao

London: 20/09/2021 — 01/05/2022

Leung Chi Wo + Sara Wong

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Shiraz Bayjoo

London: 17/05/2021 — 19/12/2021

Khairani Barokka

London: 17/05/2021 — 19/12/2021

Harun Morrison

17/05/2021 — 19/12/2021

Musquiqui Chihying

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Nolan Oswald Dennis

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Ulrik Lopez

London: 27/09/2021 — 19/12/2021

Priyanka D’Souza

London: 20/09/2021 — 19/12/2021