Past Residencies

2011


Baptist Coelho

London: 03/10/2011 — 25/03/2012

Nadia Kaabi-Linke

London: 04/10/2011 — 15/03/2012

Nida Ghouse

London: 19/09/2011 — 15/12/2011

Sarah Rifky

London: 19/09/2011 — 15/12/2011

Mo Nabil

London: 01/08/2011 — 30/09/2011

Hazem Harb

London: 26/07/2011 — 29/09/2011

Bidoun

London: 10/06/2011 — 01/08/2011

Karima Al-Shomely

London: 09/06/2011 — 25/07/2011

Khalid Mezaina

London: 12/06/2011 — 25/07/2011

Shaikha Al Mazrou

London: 01/02/2011 — 23/05/2011

Atef Berrenjem

London: 29/03/2011 — 09/05/2011

Fathima Mohiuddin

London: 18/04/2011 — 01/05/2011

Wael Shawky

London: 31/03/2011 — 20/04/2011

Ala Dehghan

London: 04/01/2011 — 30/03/2011

Abbas Akhavan

Dubai: 01/02/2011 — 25/03/2011

Tobias Collier

Dubai: 01/02/2011 — 25/03/2011

Shamma Al Amri

Dubai: 01/02/2011 — 25/03/2011

Hind bin Demaithan

Dubai: 01/03/2011 — 25/03/2011

Rayya Badran

London: 07/01/2011 — 03/03/2011

Gohar Dashti

London: 22/02/2011 — 01/03/2011

Raed Yassin

London: 03/12/2010 — 13/01/2011