Past Residencies

Taiwan


Zian Chen

London: 02/03/2020 — 05/04/2020

Rudy Tseng

London: 09/10/2017 — 15/10/2017