Past Residencies

Taiwan


Musquiqui Chihying

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Chuan-Lun Wu

London: 28/06/2021 — 19/09/2021

Rosalie Yu

London: 28/09/2020 — 20/12/2020

Zian Chen

London: 02/03/2020 — 05/04/2020

Rudy Tseng

London: 09/10/2017 — 15/10/2017