Current Residencies


Ulrik Lopez

London: 27/09/2021 — 19/12/2021

Zoe Diao

London: 20/09/2021 — 27/03/2022

Nolan Oswald Dennis

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Priyanka D’Souza

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Leung Chi Wo + Sara Wong

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Yu’an Huang

London: 20/09/2021 — 27/03/2022

Musquiqui Chihying

London: 20/09/2021 — 19/12/2021

Shiraz Bayjoo

London: 17/05/2021 — 19/12/2021

Khairani Barokka

London: 17/05/2021 — 19/12/2021

Harun Morrison

17/05/2021 — 19/12/2021