Past Residencies

Iran / Page 2


Nader Koochaki

London: 26/09/2016 — 18/12/2016

Sepideh Karami

London: 16/11/2015 — 29/11/2015

Behnam Sadighi

London: 08/08/2014 — 31/10/2014

Azin Feizabadi

London: 15/04/2014 — 07/06/2014

Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi

London: 31/03/2013 — 19/04/2013

Abbas Akhavan

London: 17/08/2012 — 30/10/2012

Shirin Sabahi

London: 01/08/2012 — 30/10/2012

Shahrzad Changalvaee

London: 22/06/2012 — 30/08/2012

Babak Kazemi

London: 12/04/2012 — 20/06/2012

Babak Golkar

London: 01/02/2012 — 10/04/2012